Regulamin
Zasady i warunki regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz określa zasady korzystania z Usług realizowanych przez Platformę „Wycena biznesu online” w drodze automatycznego przetwarzania i przechowywania danych przekazanych przez Klientów Platformy wycena biznesu online e-BV przez Administratora i właściciela witryny internetowej lexterra.pl, wycenabiznesu.online oraz Platformy internetowej „Wycena biznesu online” (dalej w całości Platforma e-BV).

Zasady zawarte w Regulaminie uwzględniają ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych jak również z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Platforma e-BV dostępna jest pod adresami internetowymi: lexterra.pl oraz wycenabiznesu.online.

Dostęp i korzystanie z Platformy e-BV, świadczonych przez Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin, z siedzibą w Katowicach, ul.  Jesionowa 15, 40-159 Katowice, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6271840778, podlega warunkom tego Regulaminu, opisanym poniżej.

Korzystając z Usług Platformy e-BV, akceptujesz warunki Regulaminu i zasady opisane poniżej. Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia.

Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności stanowi wiążącą umowę prawną między Klientem a Administratorem Platformy wycena biznesu online e-BV, podlegającą polskiemu prawu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu wraz z naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Usług Platformy e-BV.

Wstęp

 • Poniższe Warunki mają zastosowanie do dostępu i korzystania z Usług Platformy e-BV i wraz z Polityką prywatności stanowią całość umowy pomiędzy Klientem a Administratorem Platformy e-BV.
 • Strona internetowa wycenabiznesu.online i Platforma „Wycena biznesu online” będą wspólnie określane jako Platforma e-BV.
 • Korzystając z narzędzia online na stronie wycenabiznesu.online lub na stronie internetowej strony trzeciej za pośrednictwem Platformy e-BV, zgadzasz się na przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki Regulaminu przed skorzystaniem z Usług Platformy e-BV. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Regulaminu, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług Platformy e-BV i powinno to skutkować natychmiastowym zaprzestaniem korzystania z Platformy e-BV.
 • Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli nastąpiła zmiana, na dole Regulaminu pojawi się wskazanie daty ostatniej aktualizacji.
 • Usługi Platformy e-BV przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43.1 kodeksu cywilnego. Platforma e-BV nie jest przeznaczona dla konsumentów.

Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument, który wraz z Polityką prywatności stanowi umowę pomiędzy Klientem a Administratorem Platformy e-BV
 • Odwiedzający - oznacza każdą osobę, która odwiedza stronę internetową wwww.wycenabiznesu.online lub Platformę e-BV i która może korzystać z Usług Platformy e-BV  bez pozostania Klientem Platformy e-BV
 • Klient - oznacza każdego Odwiedzającego, który wypełnił formularz i opłacił Raport z wyceny biznesu, tym samym godząc się na warunki Regulaminu
 • Administrator – Właściciel Platformy e-BV (Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin z siedzibą w Katowicach 40-159, ul. Jesionowa 15)
 • Formularz – udostępniona na stronie Administratora www.lexterra.pl oraz www.wycenabiznesu.online ankieta, wypełniona przez Klienta danymi dotyczącymi Firmy, stanowiącymi elementy składowe Raportu
 • Dane - wszystkie informacje (w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym zarówno dane identyfikowalne jak i anonimowe) podane przez Odwiedzającego lub Klienta Platformy e-BV a wymagane do przeprowadzenia analizy i wygenerowania Raportu
 • Raport – dokument wygenerowany automatycznie w oparciu o dane z Formularza wypełnionego przez Klienta oraz dostępne publicznie informacje rynkowe i branżowe przy użyciu algorytmu obliczeniowego Administratora zawierający wycenę Firmy przy wykorzystaniu kilku metod wyceny
 • Firma/przedsiębiorstwo - podmiot handlowy, produkcyjny lub usługowy prowadzący działalność gospodarczą, będący przedmiotem wyceny
 • Umowa - oznacza umowę, która składa się z niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności , zawartą między Klientem a Administratorem Platformy e-BV
 • Witryna lexterra.pl, wycenabiznesu.online – strony internetowe, za pośrednictwem których Odwiedzający może uzyskać dostęp do Platformy e-BV
 • Platforma e-BV – platforma udostępniana Klientom w celu realizacji Usług Platformy e-BV
 • Usługi Platformy e-BV - płatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Platformy e-BV na rzecz Klientów Platformy e-BV. 
 • Narzędzia wyceny - oznaczają analizę danych przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy e-BV. Każda analiza składa się z trzech komponentów – danych wejściowych (informacji rejestrowych firmy), algorytmu obliczeniowego  e-BV i wyniku wyceny oraz Raportu udostępnianego w formacie PDF
 • Algorytm obliczeniowy e-BV – oznacza technologię używaną przez Administratora Platformy e-BV do przetwarzania i analizowania danych Klienta oraz generowania Raportu. Algorytm obliczeniowy stanowi własność intelektualną Administratora Platformy e-BV.

Usługi platformy e-BV

 • Usługi Platformy e-BV realizowane są za pośrednictwem Platformy e-BV w oparciu o autorskie rozwiązania stworzone przez Administratora Platformy
 • Obliczenia oraz Raporty opracowywane są w oparciu o zdefiniowane autorskie algorytmy obliczeniowe bazujące na Danych wprowadzonych przez Klienta do Formularza oraz danych i parametrów pobieranych ze źródeł zewnętrznych. 
 • Klient akceptując warunki Regulaminu oświadcza, że ma pełną świadomość, że wykorzystywane przez Platformę e-BV dane i parametry pozyskiwane z zewnętrznych źródeł mają charakter poglądowy i informacyjny i że Administrator Platformy e-BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania przez Klienta.
 • Usługi Platformy e-BV realizowane są drogą elektroniczną, w sposób w pełni zautomatyzowany z wykorzystaniem danych wprowadzonych do formularza przez Klienta Platformy e-BV i automatycznego ich przetwarzania w oparciu o zdefiniowane przez Administratora algorytmy obliczeniowe.
 • Usługi na Platformie e-BV świadczone są odpłatnie.
 • Opis Usług Platformy e-BV wraz z obowiązującymi cenami świadczenia poszczególnych Usług dostępne są na stronie www.wycenabiznesu.online w sekcji CENNIK

Korzystanie z usług platformy e-BV

 • Z Usług Platformy e-BV mogą korzystać jedynie Klienci Platformy e-BV.
 • Udostępniane Usług Platformy e-BV są świadczone wyłącznie na użytek Klienta.
 • Bez pisemnej zgody Administratora Platformy e-BV zabronione jest:
  • sprzedawanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie ani rozpowszechnianie w całości lub części Usług w jakiejkolwiek formie, na nośniku lub w jakikolwiek sposób,
  • uzyskiwanie dostępu do całości lub jakiejkolwiek części Platformy e-BV w celu stworzenia produktu lub usługi, które konkurują z Usługami Platformy e-BV,
  • korzystanie z Usług Platformy e-BV w celu świadczenia usług stronom trzecim,
  • używanie jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu lub oprogramowania do pobierania danych ze strony internetowej e-BV lub Usług Platformy e-BV („screen scraping”),
  • dokonywanie wstecznej kompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej całości lub jakiejkolwiek części Usług Platformy e-BV,
  • uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Usług Platformy e-BV ani ich modyfikowania,
  • podjęcie działania mogącego wpływać na zdolność do działania Platformy e-BV, powodujące zakłócenia i lub błędy w działaniu Platformy e-BV.
 • Administrator Platformy e-BV nie gwarantuje kompletnej, dokładnej i terminowej dostawy Usług oferowanych przez Platformę e-BV, ponieważ niedociągnięcia w świadczeniu usług mogą częściowo, ale nie wyłącznie, wystąpić w wyniku awarii pozostających poza kontrolą Administratora Platformy e-BV , takich jak np. awarie połączenia internetowego. Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych i połączeń telekomunikacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług Platformy e-BV i korzystania z nich, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie między Klientem a Administratorem Platformy e-BV.
 • Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w Usługach Platformy e-BV. Jeśli przewiduje się, że zmiana będzie miała dla Klienta znaczące konsekwencje, Administrator Platformy e-BV dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Klienta z wyprzedzeniem. Korzystając z Usług Platformy e-BV, wyrażasz zgodę na zmiany wprowadzane w oferowanych Usługach Platformy e-BV.

Tworzenie konta na platformie e-BV

Zarówno Odwiedzający jak i Klient Platformy e-BV nie mają obowiązku rejestracji i utworzenia konta na Platformie e-BV

Płatności za usługi na platformie e-BV

 • Usługi Platformy są dostępne wyłącznie dla Klientów, po uiszczeniu opłaty za Usługę.
 • Opłata za Usługę jest opłatą jednorazową uiszczaną przed uzyskaniem dostępu do Usług Platformy e-BV.

Warunki płatności

 • Wszystkie ceny podane na stronie wycenabiznesu.online i Platformie e-BV nie zawierają obowiązujących stawek podatku VAT. 
 • Ostateczna cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT 
 • Płatności za Usługi Platformy odbywają się przed uzyskaniem dostępu do tych Usług. W przypadku rezygnacji Klienta z Usług dokonanej po wniesieniu opłaty, a przed upływem terminu wykonania danej Usługi przez Administratora Platformy e-BV, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat.
 • Przetwarzanie i ułatwianie wszystkich płatności za Usługi Platformy e-BV jest obsługiwane w imieniu Administratora Platformy e-BV przez dostawcę usług płatności online.
 • Płatności za pośrednictwem systemów płatności online mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 • Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przy użyciu systemów płatności, w tym za podanie przez Klienta numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 • Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi Platformy e-BV zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokument potwierdzający nabycie Usługi (dalej faktura VAT) jest wystawiany przez Administratora Platformy e-BV automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
 • Faktura VAT wystawiona jest na przedsiębiorcę, którego wskaże Klient w Formularzu 
 • Faktura VAT jest wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i jest wysyłana automatycznie na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 • Umowa na świadczenie usług pomiędzy Klientem a Administratorem Platformy e-BV wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Administratorem Platformy e-BV a przedsiębiorcą, na którego wystawiona została faktura VAT.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność za Usługę Platformy e-BV nie powiedzie się Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do zakończenia dostarczania nieopłaconej Usługi.

Zmiany usług i cen

 • Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie wycenabizesu.online oraz Platformie e-BV i Usługach Platformy e-BV bez powiadomienia. 
 • Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen za korzystanie z Usług Platformy e-BV bez powiadomienia.

Obowiązki administratora

 • Wszystkie wyniki generowane przez narzędzia Platformy e-BV oraz Raporty są zapisywane i przechowywane wewnętrznie przez Administratora Platformy e-BV. Administrator zachowuje pełną kontrolę nad tymi materiałami oraz będzie je przetwarzać w kontekście usług i produktów oferowanych przez Platformę e-BV
 • Wprowadzane do Formularza przez Klienta dane i informacje nie mogą być w jakiejkolwiek formie, bez zgody Klienta wykorzystywane, kopiowane i rozpowszechniane przez Administratora Platformy e-BV
 • Administrator Platformy e-BV będzie przetwarzać dane osobowe i firmowe w kontekście usług i produktów oferowanych przez Platformę e-BV. Administrator Platformy e-BV będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z polskim prawem. Dotyczy to również wyników usług i generowanych Raportów Platformy e-BV
 • Polityka prywatności dostępna za pośrednictwem www.lexterra.pl oraz wycenabiznesu.online opisuje warunki, na jakich Administrator Platformy e-BV przetwarza dane osobowe. Polityka prywatności stanowi integralną część tego Regulaminu. Zgadzając się z warunkami Regulaminu, wyrażasz zgodę również z wyżej wymienioną Polityką prywatności.

Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności

 • Chociaż Administrator Platformy e-BV dokłada wszelkiej staranności do utrzymania wysokiej jakości Usług Platformy e-BV, to biorąc pod uwagę, że w część Usług Platformy e-BV opiera się na danych dostarczonych przez osoby trzecie, których wiarygodności, dokładności i aktualności Administrator Platformy e-BV nie jest w stanie zagwarantować, wyniki zawarte w dostarczonych Raportach Platformy e-BV nie powinni stanowić jedynej podstawy podejmowania jakichkolwiek decyzji.
 • Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, w tym za straty finansowe Klienta ani Firmy.
 • Odpowiedzialność wobec osób trzecich za dalsze wykorzystanie Raportów spoczywa na Kliencie.
 • Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzanych do Formularza przez Klienta.
 • Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i biznesową zastosowanych algorytmów obliczeniowych, za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za braki w Raporcie wynikające z niewypełnienia przez Klienta Formularza danymi.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak w Raporcie benchmarku branżowego wynikającego z nieopublikowania danych branżowych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Jeśli jakakolwiek sprawa stanowi podstawę do roszczenia wobec Administratora Platformy e-BV, jego odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej kwocie zapłaconej za usługę świadczoną na podstawie niniejszego Regulaminu, w roku, w którym powstało roszczenie.

Wymagania techniczne

 • W celu możliwości prawidłowego korzystania z Usług Platformy e-BV Odwiedzający i Klient powinien mieć w dyspozycji komputer stacjonarny, laptop lub telefon posiadający dostęp do sieci internetowej, przeglądarkę internetową z aktualną wersją oprogramowania oraz zainstalowany czytnik plików PDF.
 • Korzystanie z funkcji Platformy e-BV może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

Czas trwania i rozwiązanie umowy

 • Regulamin wchodzi w życie w dniem 01 stycznia 2023 i obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian przez Administratora Platformy e-BV.
 • W trakcie obowiązywania Regulaminu Administrator Platformy e-BV może kontaktować się w sprawie nowych rozwiązań i produktów a także wprowadzanych zmian na wycenabiznesu.online i na Platformie e-BV.
 • Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi Platformy e-BV rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa. W przypadku korzystania z Usługi Platformy e-BV polegającej na generowaniu Raportu, umowa kończy się wraz z przesłaniem Raportu Klientowi.
 • Jeśli Administrator Platformy e-BV uzna, że Klient naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, Administrator Platformy e-BV może bez powiadomienia odmówić mu dostępu do Usług Platformy e-BV i na stałe wykluczyć z możliwości korzystania z Usług Platformy e-BV.

Reklamacje i zwroty

 • Jeżeli Usługi oferowane na Platformie e-BV nie są realizowane przez Administratora Platformy e-BV lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klientowi przysługuj prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące Usług Platformy e-BV Klient może składać w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres: Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice. 
 • Administrator Platformy e-BV jest zobowiązany rozpatrzyć  reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem, że Administrator nie rozpatruje reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia przyczyn reklamacji.
 • Administrator Platformy e-BV rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 • Biorąc pod uwagę charakter usług oferowanych przez Platformę e-BV, poza przypadkami uznania reklamacji, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zrealizowane Usługi Platformy e-BV.

Prawa własności intelektualnej

 • Platforma e-BV i Usługi Platformy e-BV są objęte ochroną praw autorskich.
 • Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, dostęp do Usług Platformy e-BV nie daje Odwiedzającemu ani Klientowi żadnych praw do baz danych ani praw do praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej Platformy e-BV lub osób trzecich.
 • Usługi Platformy e-BV, w tym Raporty, są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie dozwolone jest ich adaptacja, wprowadzanie zmian, modyfikacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie ani żadna inna ingerencja w jakikolwiek element Platformy e-BV  bez pisemnej zgody Administratora e-BV.

Siła wyższa

Administrator Platformy e-BV nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności lub okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Administrator Platformy e-BV, w tym między innymi przerw w dostępie do Internetu i przerw w komunikacji.

Poufność

Administrator Platformy e-BV oraz Klient zobowiązuje się, że w żadnym momencie nie ujawni żadnej osobie trzeciej poufnych informacji dotyczących drugiej strony z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.

Postanowienia końcowe

 • Administrator Platformy e-BV zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Odwiedzających i Klientów. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Odwiedzającego lub Klienta, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie skreślone, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
 • Warunki Regulaminu oraz usługi świadczone za pośrednictwem Platformy e-BV podlegają prawu polskiemu. 
 • Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Administratora Platformy e-BV.
 • Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Administrator Platformy e-BV jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa.